Selecteer een pagina

Raadgevend Ingenieur | A. van der Werf

Werkervaring

en Relevante projecten, detacheringen en overige werkervaring

 

Vergunningverlener milieu voor complexe industriële inrichtingen voor de omgevingsdienst IJsselland 
Periode: aug 2022 – heden
Alle werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening en complexe industriële inrichtingen. Onder deze werkzaamheden valt ook het beoordelen van de noodzaak tot actualisatie van vergunningen, het opstellen van besluiten tot actualisatie, het voeren van overleg met bedrijven, het beoordelen van rapportages en het beantwoorden van inhoudelijke vragen van bedrijven of adviseurs.

Vergunningverlener milieu voor complexe industriële inrichtingen voor de omgevingsdienst Achterhoek 
Periode: juli 2022 – heden
Alle werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening en complexe industriële inrichtingen. Onder deze werkzaamheden valt ook het beoordelen van de noodzaak tot actualisatie van vergunningen, het opstellen van besluiten tot actualisatie, het voeren van overleg met bedrijven, het beoordelen van rapportages en het beantwoorden van inhoudelijke vragen van bedrijven of adviseurs.

 

Vergunningverlener milieu voor complexe industriële inrichtingen waaronder BRZO voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen
Periode: aug 2017 – heden
Alle werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening voor o.a. BRZO bedrijven, afvalstoffenbedrijven en complexe industriële inrichtingen. Onder deze werkzaamheden valt ook het beoordelen van de noodzaak tot actualisatie van vergunningen, het opstellen van besluiten tot actualisatie, het voeren van overleg met bedrijven, het beoordelen van rapportages en het beantwoorden van inhoudelijke vragen van bedrijven of adviseurs.

 

Vergunningverlener milieu voor complexe industriële inrichtingen omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied
Periode: jan 2016 – heden
Alle werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening voor o.a. provinciale afvalstoffenbedrijven en complexe industriële inrichtingen bij de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaandam. Onder deze bedrijven zijn veel bedrijven die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen. Onder deze werkzaamheden valt ook het beoordelen van de noodzaak tot actualisatie van vergunningen, het opstellen van besluiten tot actualisatie, het voeren van overleg met bedrijven, het beoordelen van rapportages en het beantwoorden van inhoudelijke vragen van bedrijven of adviseurs. Bij het behandelen van aanvragen van afvalstoffenbedrijven is het beoordelen van acceptatie- en verwerkingsbeleid afval en AO/IC onderdeel van de werkzaamheden.

 

Opstellen natuurbeschermingswetvergunningen omgevingsdienst Brabant–Noord
Periode: okt 2012 – mei 2016
Projectleider Groene Wetten. Beoordelen van aanvragen en het opstellen van vergunningen voor de Natuurbeschermingwet in opdracht van de provincie Brabant.

 

Controles lozingen voor Waterschap Vallei en Veluwe
Periode: aug 2015 – nov 2015
Controles op lozingen door agrarische bedrijven.

 

Milieucontroles omgevingsdienst IJsselland
Periode: jan 2015 – jun 2015
Milieucontroles van categorie 3 en 4 bedrijven voor de gemeente Ommen en Hardenberg.

 

Milieucontroles omgevingsdienst Drenthe
Periode: okt 2014 – dec 2014
Milieucontroles van categorie 2, 3 en 4 bedrijven voor de gemeente Coevorden en de gemeente Borger-Odoorn.

 

Docent milieukunde Saxion Hogeschool
Periode: feb 2009 – aug 2014
Geven van lessen, workshops en incompany trainingen op het gebied van milieu, omgevingsrecht en externe veiligheid aan zowel hbo studenten als externe organisaties zoals de politieacademie, AID en Seph’s.

 

Opstellen milieuvergunningen verschillende gemeenten en provincies ingenieursbureau Exsin / Sinnema Overheidsadvies
Periode: jan 2006 – aug 2010
Gedurende deze periode zijn milieuvergunningen opgesteld voor o.a. de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Olst-Wijhe, Wieringermeer, Oss en de provincie Friesland. Het ging daarbij o.a. om een landbouwcoöperatie met opslag van bestrijdingsmiddelen, een chemische bedrijf met grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen, een bedrijf voor de productie en coating van blikjes, een museumstation voor een stoomtrein, een grote krantendrukkerij, een productiebedrijf voor kunstleer, een veevoederproductiebedrijf, LPG tankstations, een opslag voor brandstoffen, een grootschalige vuurwerkopslag, een metaalconstructiebedrijf, een scheepswerf, een verwerkingsbedrijf voor plastic, enz. Onder deze bedrijven zijn diverse bedrijven die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen.

Handhavingsbeleid gemeente Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf 
Periode aug 2013 – dec 2013
Actualiseren van het handhavingsbeleid en probleem- en risico-analyse integrale handhaving voor de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. De drie gemeenten willen in OWO-verband intensiever gaan samenwerking bij de uitvoering van handhavingstaken. In een gezamenlijk project zijn de gemeenten ondersteund om hun handhavingsbeleid beter op elkaar af te stemmen qua methode en systematiek.

Milieubeleidsplan gemeente Renkum
Periode mei 2012-aug 2012
Actualiseren van het milieubeleids- en uitvoeringsprogramma van de gemeente Renkum.

 

Seniormedewerker milieu gemeente Haaksbergen
Periode: okt 2010 – april 2012
Beleidsmatige taken op het gebied van milieu en externe veiligheid. Vergunningverlening voor complexe bedrijven. In samenwerking met een gemeentelijke projectgroep is in 2008 een beleidsvisie voor extern veiligheid opgesteld.
Ondersteuning van juristen bij beroepsprocedures.
Advisering bij bestemmingsplanprocedures.
Taken op het gebied van milieuvergunningverlening voor o.a. de verplaatsing van een chemisch bedrijf, intrekken vergunning LPG tankstation, actualiseren vergunning PGS 15 opslagplaats, actualiseren vergunning afvalverwerkingsbedrijf, actualiseren vergunning metaalverwerkend bedrijf, actualiseren vergunningen LPG tankstations. 

 

Cursus externe veiligheid gemeente Hof van Twente
Periode: dec 2010
Het verzorgen van een training externe veiligheid voor vergunningverleners, handhavers, medewerkers brandweer en medewerkers RO van de gemeente Hof van Twente.

 

Ondersteuning bedrijf de Lidl
Periode: sept 2010 – nov 2010
Ondersteuning bij knelpunten op het gebied van milieu en externe veiligheid. Opstellen van een notitie over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor verkoop van vuurwerk.

 

Cursus Wabo gemeente Nijefurd
Periode: januari 2010
Het verzorgen van een training Wabo voor vergunningverleners, handhavers, administratief medewerkers en juridische medewerkers van de gemeente Nijefurd.

 

Seniormedewerker milieu gemeente Zaltbommel
Periode: oktober 2007 – juli 2008
Werkzaamheden voor o.a. vergunningverlening complexe bedrijven, milieuadvisering voor ruimtelijke planprocessen, opstellen van een milieujaarprogramma, opstellen van een verbeterplan voor het team milieu en ondersteuning bij werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid.

 

Invoering Wabo gemeente Den Helder
Periode: februari 2008 – november 2008
Ondersteunen van een gemeentelijke projectgroep bij de implementatie van de omgevingsvergunning. In samenwerking met een gemeentelijke projectgroep is een analyse document, een discussiedocument, een beleidsdocument en een plan van aanpak opgesteld.

 

Milieubeleidsplan gemeente Renkum
Periode: september 2007 – januari 2008
Het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een nieuw Milieubeleidsplan en een Meerjaren programma Milieutaken. Doel van het Milieubeleidsplan en het Meerjarenprogramma is te komen tot een planmatiger wijze van werken. 

 

Invoering Wabo gemeente Zutphen
Periode: november 2006 – mei 2007
Ondersteunen van de gemeente Zutphen bij de implementatie van de omgevingsvergunning. Samen met het afdelingshoofd van Bouw- en Woningtoezicht is een projectplan opgesteld. Vervolgens is in samenwerking met een gemeentelijke projectgroep een analyse document, een discussiedocument, een beleidsdocument en een plan van aanpak opgesteld. 

 

Gemeente Midden Drenthe
Periode: maart 2007 – mei 2007
Organiseren van een discussiebijeenkomst over de gevolgen van de Omgevingsvergunning voor de gemeentelijke organisatie. 

 

Gemeente Sneek
Periode: november 2006 – december 2006
In samenwerking met een gemeentelijke beleidsambtenaar is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de omgevingsvergunning.

 

Gemeente Hoogeveen
Periode: september 2006 – januari 2007
In samenwerking met een gemeentelijke werkgroep is een bodembeleidsplan, een bodembeheerplan en een uitvoeringsplan voor het Bouwstoffenbesluit opgesteld. Voor het verkrijgen van input en draagvlak zijn gedurende het traject een aantal workshopsessies met verschillende betrokken afdelingen georganiseerd. 

 

Gemeente Tynaarlo
Periode: augustus 2006 – november 2006
Het ondersteunen van de gemeente bij het opstellen van een integraal handhavingsbeleid. Samen met een gemeentelijke projectgroep zijn beleidsuitgangspunten, een handhaving­strategie en een uitvoeringsprogramma opgesteld. 

 

Gemeente Sneek
Periode: november 2005 – mei 2006
Het ondersteunen van de gemeente bij het opstellen van en implementeren van integrale handhaving. Samen met een beleidsmedewerker van de gemeente is een plan van aanpak opgesteld. In samenwerking met  een projectgroep is de uitgangssituatie in beeld gebracht door een inventarisatie van alle handhavingstaken en een zelfevaluatie van de handhavingsorganisatie. Vervolgens zijn beleidsmatige uitgangspunten en prioriteiten geformuleerd. De beleidsmatige uitgangspunten zijn vertaald in een handhavingstrategie en werkprocedures. Tot slot is een gemeenschappelijk werkprogramma opgesteld.

 

Gemeente Deventer
Periode: februari 2004 – december 2004
Detachering bij de gemeente Deventer als handhavingregisseur voor het implementeren van Integrale handhaving. Samen met een projectorganisatie zijn beleidsmatige keuzes voor handhaving vertaald in een handhavingstrategie en een systematiek voor monitoring op naleefgedrag. De strategie en monitoringsystematie zijn samen met medewerkers van de werkvloer vertaald in praktisch werkprocedures, informatiestructuren, checklisten, taken- en verantwoordelijkheidsverdeling, enz.

 

Gemeente Heerenveen
Periode: augustus 2003– december 2003
In samenhang met een reorganisatie van de handhavings­organisatie is een integraal handhavingsbeleid vormgeven. Samen met een projectgroep zijn hiervoor beleidsmatige uitgangspunten geformuleerd, is een uitvoeringsstrategie ontwikkeld, zijn de organisatorische consequenties in beeld gebracht en is geadviseerd over de wijze waarop integrale handhaving in de nieuwe organisatie vorm kan worden gegeven.

  

Gemeente Kampen
Periode: mei 2003 – februari 2006
De gemeente Kampen is ondersteund bij het implementeren van het Bouwstoffenbesluit. Samen met een projectgroep is de huidige wijze van omgaan met grondstromen geïnventariseerd en zijn verbeterpunten geformuleerd. Daarnaast is de gemeente bij de uitvoering van bodemtaken ondersteund. Tot slot is de gemeente ondersteund bij het opstellen van bodemkwaliteits­kaarten en een bodembeheerplan.

  

Gemeente Bellingwedde
Periode: mei 2003 – juni 2003
Om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria voor milieuhandhaving is de gemeente Bellingwedde ondersteunt bij het opstellen van een verbeterplan. 

 

Provincie Groningen
Periode: maart 2003 – september 2003
Ondersteuning provinciaal regisseur bij werkzaamheden in het kader van de Professionalisering van de milieuhandhaving. Daarbij is een werkboek opgesteld en zijn een aantal workshops georganiseerd voor de gemeenten in Groningen. Een aantal gemeenten zijn verder ondersteund bij het opstellen van protocollen.

  

Gemeente Delfzijl
Periode: februari 2003 – augustus 2003
In samenwerking met een ambtelijke projectgroep is een integraal handhavingsbeleid ontwikkeld voor de gemeente Delfzijl. Het integraal handhavingsbeleid heeft zowel betrekking op de fysieke handhaving (Bouwtoezicht, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Brandweer, APV, kapvergunningen, enz. ) als de sociale handhaving (leerplichtwet, sociale dienst ). Tijdens het project is het gewenste niveau van handhaving gerelateerd aan de prioriteiten en de beschikbare en gewenste capaciteit.

  

Gemeente Emmen
Periode: augustus 2002  – februari 2003
Voor de gemeente Emmen is een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van vergunningverlening en handhaving  met betrekking tot de fysieke veiligheid. Het onderzoek had betrekking op milieuvergunningen, bouwvergunningen, gebruiksvergunningen en evenementenvergunningen. Aan de hand van documentatiestudie, dossieronderzoek en interviews is een advies gegeven in de vorm van een verbeterplan over de noodzakelijk geachte verbeteringen rekening houdend met de beschikbare capaciteit binnen de gemeente. Bij de uitvoering van het onderzoek is nadrukkelijk rekening gehouden met de aanbevelingen die zijn gedaan vanuit de commissies Alders en Oosting.

 

Provincie Groningen
Periode: november 2001 – oktober 2002
In samenwerking met een werkgroep van elf gemeente en de provincie is een blauwdruk voor gemeentelijk bodembeleid op­gesteld. De blauwdruk geeft de 25 Groninger gemeenten de mogelijkheid geven op een eenvoudige en overzichtelijke wijze een eigen gemeentelijk bodembeleid op te stellen, waarbij ook sprake is van een zekere mate van onderlinge afstemming tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de provincie.

 

Gemeente Meppel
Periode: januari 1998 – augustus 2001
Coördinator van de vakgroep milieu van de gemeente Meppel. Vergunningverlening en handhaving bij zwaardere categorieën van bedrijven. Het stroomlijnen van de werkprocessen binnen de Vakgroep Milieu. Onder ander door het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001: 1994. Het opstellen van een ISV-programma voor bodem- en milieutaken.

 

Gemeente Meppel
Periode: augustus 1991 – januari 1998
Vergunningverlening en handhaving bij zwaardere categorieën van bedrijven. Het zoeken naar oplossingen voor de geurproblematiek bij verschillende bedrijven, waaronder een rioolwaterzuivering, varkensslachterij, gasbetonfabriek, veevoederindustrie en de Scania-vestiging in Meppel.
Het behandelen van de bodemvervuilingsproblematiek van een gasfabrieksterrein en diverse ander saneringslocaties. 

 

Servicecentrum Grondreiniging
Periode: mei 1990 – augustus 1991
Het opstellen en bewaken van acceptatieprocedures voor verontreinigde grond. Verzorgen van contacten met provincies en grote gemeenten over de aanvoer van vervuilde grond. Het uitvoeren van een inventarisatie van vuilstortplaatsen.

  

Gemeente Soest
Periode: augustus 1985 – mei 1990
Het opzetten en uitvoeren van een Hinderwetuitvoerings­programma. Het begeleiden van een dubbeltjesproject voor de handhaving van afvoer gevaarlijk afval. Vergunningverlening en handhaving bij bedrijven in de categorieën 1 tot en met 4. Een bijdrage leveren aan de sanering van milieuhinderlijke bedrijven in het kader van het stads- en dorpsvernieuwingsfonds. In samenwerking met een projectgroep opstellen van een Milieubeleidsplan. 

 

Werkgroep Eemsmond
Periode: augustus 1984 – augustus 1985
Het geven van publiciteit aan de nadelige gevolgen van de aanleg van de Eemsdollard-Haven. Bezwaar maken tegen het lozen van vervuild havenslib in het Dollardgebied. Het aandragen van alternatieven voor de lozing van vervuild afvalwater van de vestiging van AVEBE in Ter Apelkanaal.