Selecteer een pagina

Geurhinder

Vergunningplichtige activiteiten kunnen geurhinder veroorzaken. Hiervoor kunnen geurregels in de omgevingsvergunning staan. aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/geur/geur-omgevingsvergunning-milieubelastende/

ZZS-stoffen

Het ZZS beleid richt zich op het voorkomen of beperken van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in de leefomgeving. De aanpak van ZZS emissies van bedrijven bestaat uit minimalisatie door bronaanpak en reductiemaatregelen en een continu proces om te kijken of dit beter...

Externe veiligheid en de omgevingswet

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen ervan beperken. Externe veiligheid krijgt daarom een belangrijke plaats in de...

Stikstofproblematiek

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is er een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was...

Afvalstoffen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is op 28 december...