Selecteer een pagina

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is op 28 december 2017 in werking getreden en vervangt LAP2.

Met de wijziging van LAP3 moeten de vergunningen waarin eisen zijn gesteld aan de verwerking van afvalstoffen worden aangepast. Hiervoor is in artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht 
de verplichting opgenomen voor het bevoegd gezag om binnen een jaar na publicatie in de Staatscourant van LAP3 de gewijzigde miniumumstandaard te verwerken in vergunningen. 

 https://lap3.nl/